📂 سبطی 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2021-12-30 06:44

🎬 ? جلسه 1پارت1


? جلسه 1پارت1
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? ادبیات هامون سبطی
? موسسه کاد
? نظام جدید کنکور 1400
ارائه شده توسط پکیج فری
@Package_Frree
5 0
2021-12-30 06:44

🎬 ? جلسه 1پارت 2


? جلسه 1پارت 2
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? ادبیات هامون سبطی
? موسسه کاد
? نظام جدید کنکور 1400
ارائه شده توسط پکیج فری
@Package_Frree
3 0
2022-01-04 23:04

🎬 ?پکیج فری تقدیم میکند


?پکیج فری تقدیم میکند
?درس: ادبیات
?‍? استاد: سبطی
جلسه: 2
کلاس :نکته و تست1400
⚠️موسسه: کاد

?@Package_Frree
3 0
2022-02-02 04:11

🎬 ?پکیج فری تقدیم میکند


?پکیج فری تقدیم میکند
?درس: ادبیات
?‍? استاد: سبطی
جلسه: 3پارت 1
کلاس :نکته و تست1400
⚠️موسسه: کاد

?@Package_Frree
2 0
2022-02-09 00:24

🎬 ?پکیج فری تقدیم میکند


?پکیج فری تقدیم میکند
?درس: ادبیات
?‍? استاد: سبطی
جلسه: 3پارت 1
کلاس :نکته و تست1400
⚠️موسسه: کاد

?@Package_Frree
2 0
2022-02-09 00:24

🎬 ?پکیج فری تقدیم میکند


?پکیج فری تقدیم میکند
?درس: ادبیات
?‍? استاد: سبطی
جلسه: 3پارت 2
کلاس :نکته و تست1400
⚠️موسسه: کاد

?@Package_Frree
2 0
2022-03-11 21:59

🎬 📺پکیج فری تقدیم میکند


📺پکیج فری تقدیم میکند
🧬درس: ادبیات
👨‍🏫 استاد: سبطی
جلسه: 4
کلاس :نکته و تست1400
⚠️موسسه: کاد

🆔@Package_Frree
2 0