📂 اسلاید فارماکولوژی - بعد از میانترم 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2019-12-27 08:35

📒 BETA LACTAM.ppt


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر متولیان
📝نام درس : #فارماکولوژی ۲
📅تاریخ تدریس : ۱۸ و ۲۰ آبان ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_یازدهم و #جلسه_دوازدهم
📍کد #اسلاید : #اسلاید_فارماکولوژی ۲
15 0
2019-12-27 08:35

📒 MACROLIDES.pptx


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر متولیان
📝نام درس : #فارماکولوژی ۲
📅تاریخ تدریس : ۲۵ آبان ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_سیزدهم
📍کد #اسلاید : #اسلاید_فارماکولوژی ۲
9 0
2019-12-27 08:35

📒 FLUOROQUINOLONES.pptx


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر متولیان
ارائه هیوا رحمتی
📝نام درس : #فارماکولوژی ۲
📅تاریخ تدریس : ۴ آذر ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_شانزدهم
📍کد #اسلاید : #اسلاید_فارماکولوژی ۲
7 0
2019-12-27 08:35

📒 Antiprotozoal Yaghoubi.ppt


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر متولیان
ارائه حمیدرضا یعقوبی
📝نام درس : #فارماکولوژی ۲
📅تاریخ تدریس : ۱۸ و ۲۳ آذر ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_نوزدهم (بخش دوم) و #جلسه_بیستم
📍کد #اسلاید : #اسلاید_فارماکولوژی
8 0
2019-12-27 08:35

📒 sulfonamide.FCs.pptx


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر متولیان
📝نام درس : #فارماکولوژی ۲
📅تاریخ تدریس : ۲۷ آبان ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_چهاردهم
📍کد #اسلاید : #اسلاید_فارماکولوژی ۲
11 0
2019-12-27 08:35

📒 ارائه فارماکولوژی.pptx


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر متولیان
ارائه امیرمهدی رضاپور و علیرضا محمدی
📝نام درس : #فارماکولوژی ۲
📅تاریخ تدریس : ۲ آذر ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_پانزدهم
📍کد #اسلاید : #اسلاید_فارماکولوژی ۲
12 0
2019-12-27 08:35

📒 ضد ویروس ها-1.pptx


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر متولیان / داروهای ضد ویروس
📝نام درس : #فارماکولوژی ۲
📅تاریخ تدریس : ۱۱ آذر ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_هفدهم
📍کد #اسلاید : #اسلاید_فارماکولوژی ۲
9 0
2019-12-27 08:35

📒 Antihelminthic.pptx


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر متولیان
ارائه مریم کیانی راد
📝نام درس : #فارماکولوژی ۲
📅تاریخ تدریس : ۱۸ آذر ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_نوزدهم (بخش اول)
📍کد #اسلاید : #اسلاید_فارماکولوژی ۲
8 0
2019-12-27 08:35

📒 antileprotic-drugs.pptx


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر متولیان
ارائه صباح مراقبی
📝نام درس : #فارماکولوژی ۲
📅تاریخ تدریس : ۱۶ آذر ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_هجدهم
📍کد #اسلاید : #اسلاید_فارماکولوژی ۲ بخش دوم
8 0
2019-12-27 08:35

📒 flu, prevention, treatment.pptx


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر متولیان
📝نام درس : #فارماکولوژی ۲
📅تاریخ تدریس : ۲ دی ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_بیست_و_دوم
📍کد #اسلاید : #اسلاید_فارماکولوژی ۲
8 0
2019-12-27 08:35

📒 anti tuber.pptx


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر متولیان
ارائه صباح مراقبی
📝نام درس : #فارماکولوژی ۲
📅تاریخ تدریس : ۱۶ آذر ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_هجدهم
📍کد #اسلاید : #اسلاید_فارماکولوژی ۲ بخش اول
9 0
2019-12-27 08:35

📒 Human papillomavirus vaccination.pptx


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر متولیان
📝نام درس : #فارماکولوژی ۲
📅تاریخ تدریس : ۲ دی ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_بیست_و_دوم
📍کد #اسلاید : #اسلاید_فارماکولوژی ۲
8 0
2019-12-27 10:40

📒 anti-fungals.pptx


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر متولیان
📝نام درس : #فارماکولوژی ۲
📅تاریخ تدریس : ۲۵ آذر ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_بیست_و_یکم
📍کد #اسلاید : #اسلاید_فارماکولوژی ۲
10 0