📂 اسلاید گیاهان دارویی - دکتر یوسف بیگ 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2019-12-29 07:13

📒 3.pdf


??‍?نام استاد : دکتر یوسف پیک
?نام درس : #گیاهان_دارویی
?تاریخ تدریس : ۶ آذر ۱۳۹۸
?کد #اسلاید : #اسلاید_گیاهان_دارویی
22 0
2019-12-29 07:13

📒 گیاهان دارویی - جداگبرگ ها.pdf


??‍?نام استاد : دکتر یوسف بیک
?نام درس : #گیاهان_دارویی
?کد #اسلاید : #اسلاید_گیاهان_دارویی
24 0
2019-12-29 07:14

📒 اسلاید گیاهان دکتر یوسف بیک.pdf


??‍?نام استاد : دکتر یوسف بیک
?نام درس : #گیاهان_دارویی
?کد #اسلاید : #اسلاید_گیاهان_دارویی
25 0
2019-12-29 07:14

📒 4-12.9.98.pdf


??‍?نام استاد : دکتر یوسف بیک
?نام درس : #گیاهان_دارویی
?تاریخ تدریس : ۱۲ آذر ۱۳۹۸
?کد #اسلاید : #اسلاید_گیاهان_دارویی
23 0
2019-12-29 07:14

📒 گیاهان دارویی - چتریان.pdf


??‍?نام استاد : دکتر یوسف بیک
?نام درس : #گیاهان_دارویی
?کد #اسلاید : #اسلاید_گیاهان_دارویی
23 0
2019-12-29 07:14

📒 2.pdf


??‍?نام استاد : دکتر یوسف پیک
?نام درس : #گیاهان_دارویی
?تاریخ تدریس : ۲۹ آبان ۱۳۹۸
?کد #اسلاید : #اسلاید_گیاهان_دارویی
24 0
2019-12-29 07:14

📒 5- .pdf


??‍?نام استاد : دکتر یوسف بیک
?نام درس : #گیاهان_دارویی
?تاریخ تدریس : ۱۳ آذر ۱۳۹۸
?کد #اسلاید : #اسلاید_گیاهان_دارویی
21 0
2019-12-29 07:14

📒 7.pdf


??‍?نام استاد : دکتر یوسف پیک
?نام درس : #گیاهان_دارویی
?کد #اسلاید : #اسلاید_گیاهان_دارویی
20 0
2019-12-29 07:14

📒 گیاهان دارویی دکتر یوسف بیک.pdf


??‍?نام استاد : دکتر یوسف بیک
?نام درس : #گیاهان_دارویی
?کد #اسلاید : #اسلاید_گیاهان_دارویی
23 0
2019-12-29 07:14

📒 labiatae.pdf


??‍?نام استاد : دکتر یوسف پیک
?نام درس : #گیاهان_دارویی
?کد #اسلاید : #اسلاید_گیاهان_دارویی
24 0