📂 اسلاید اخلاق در داروسازی 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2019-12-30 08:42

📒 ethics 1.pdf


??‍?نام استاد : دکتر ابوطالب
?نام درس : #اخلاق
?تاریخ تدریس : ۲۲ مهر ۱۳۹۸
?شماره جلسه : #جلسه_سوم
?کد #اسلاید : #اسلاید_اخلاق
2 0
2019-12-30 08:42

📒 اخلاق در صنعت داروسازی.pptx


??‍?نام استاد : دکتر ابوطالب
?نام درس : #اخلاق
?کد #اسلاید : #اسلاید_اخلاق
1 0
2019-12-30 08:42

📒 my euthenasia.pptx


??‍?نام استاد : دکتر زمانی
?نام درس : #اخلاق
?تاریخ تدریس : ۲۰ آبان ۱۳۹۸
?شماره جلسه : #جلسه_پنجم
?کد #اسلاید : #اسلاید_اخلاق
2 0
2019-12-30 08:42

📒 ethic in pharmacy.pptx


??‍?نام استاد : دکتر زمانی
?نام درس : #اخلاق
?تاریخ تدریس : ۲۰ آبان ۱۳۹۸
?شماره جلسه : #جلسه_پنجم
?کد #اسلاید : #اسلاید_اخلاق
1 0
2019-12-30 08:43

📒 اخلاق در داروسازی.pptx


??‍?نام استاد : دکتر تقوا
?نام درس : #اخلاق
?تاریخ تدریس :
?کد #اسلاید : #اسلاید_اخلاق
1 0
2019-12-30 08:43

📒 سند جامع اخلاقی نظام دارویی کشور.pdf


??‍?نام استاد : دکتر جعفری
?نام درس : #اخلاق
?تاریخ تدریس : ۱۱ آذر ۱۳۹۸
?کد #اسلاید : #اسلاید_اخلاق
1 0
2019-12-30 08:43

📒 اخلاق در مراقبت مادر و جنین - 98.ppt


??‍?نام استاد : دکتر رهبر
?نام درس : #اخلاق
?تاریخ تدریس : ۱۳ آبان ۱۳۹۸
?شماره جلسه : #جلسه_چهارم
?کد #اسلاید : #اسلاید_اخلاق
1 0