📂 اسلاید اخلاق در داروسازی 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2019-12-30 08:42

📒 ethics 1.pdf


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر ابوطالب
📝نام درس : #اخلاق
📅تاریخ تدریس : ۲۲ مهر ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_سوم
📍کد #اسلاید : #اسلاید_اخلاق
2 0
2019-12-30 08:42

📒 اخلاق در صنعت داروسازی.pptx


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر ابوطالب
📝نام درس : #اخلاق
📍کد #اسلاید : #اسلاید_اخلاق
1 0
2019-12-30 08:42

📒 my euthenasia.pptx


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر زمانی
📝نام درس : #اخلاق
📅تاریخ تدریس : ۲۰ آبان ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_پنجم
📍کد #اسلاید : #اسلاید_اخلاق
2 0
2019-12-30 08:42

📒 ethic in pharmacy.pptx


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر زمانی
📝نام درس : #اخلاق
📅تاریخ تدریس : ۲۰ آبان ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_پنجم
📍کد #اسلاید : #اسلاید_اخلاق
1 0
2019-12-30 08:43

📒 اخلاق در داروسازی.pptx


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر تقوا
📝نام درس : #اخلاق
📅تاریخ تدریس :
📍کد #اسلاید : #اسلاید_اخلاق
1 0
2019-12-30 08:43

📒 سند جامع اخلاقی نظام دارویی کشور.pdf


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر جعفری
📝نام درس : #اخلاق
📅تاریخ تدریس : ۱۱ آذر ۱۳۹۸
📍کد #اسلاید : #اسلاید_اخلاق
1 0
2019-12-30 08:43

📒 اخلاق در مراقبت مادر و جنین - 98.ppt


👨🏻‍🏫نام استاد : دکتر رهبر
📝نام درس : #اخلاق
📅تاریخ تدریس : ۱۳ آبان ۱۳۹۸
🕕شماره جلسه : #جلسه_چهارم
📍کد #اسلاید : #اسلاید_اخلاق
1 0