📂 PTh. 1 Shahrokhi 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2020-01-02 17:15

📒 دارودرمانی ۱ - شاهرخی ۱.pdf


#دارودرمانی۱
جلسه اول دکتر #شاهرخی

۹۸/۷/۶
2 0
2020-01-02 17:15

📒 دارودرمانی ۱ - شاهرخی ۲.pdf


#دارودرمانی۱
جلسه دوم دکتر #شاهرخی
۹۸/۷/۲۰
1 0
2020-01-02 17:15

📒 دارودرمانی ۱ - شاهرخی 3.pdf


#دارودرمانی۱
جلسه سوم دکتر #شاهرخی
۹۸/۸/۲۰
1 0
2020-01-02 17:15

📒 دارودرمانی ۱ - شاهرخی ۴.pdf


#دارودرمانی۱
جلسه چهارم دکتر #شاهرخی
۹۸/۸/۲۵
2 0
2020-01-03 17:18

📒 دارودرمانی۱ - شاهرخی ۶.pdf


#دارودرمانی۱
جلسه ششم دکتر #شاهرخی
۹۸/۱۰/۲

استاد تاکید کردن که اسلایدهای دوز‌های درمانی و پروفیلاکسی مربوط به هپارین، انوکساپارین و وارفارین رو بخونیم
1 0