📂 عصر جدید فصل دوم 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2020-06-01 18:56

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 11 (مرحله مقدماتی)
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-06-01 18:56

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 12 (مرحله مقدماتی)
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-06-08 07:31

🎬 🔸فصل دوم مسابقه عصر جدید – قسمت 13


🔸فصل دوم مسابقه عصر جدید – قسمت 13
🔹مرحله مقدماتی با کیفیت 480p
👆👆🏻👆🏼👆🏽
@GemSerial 👈عضویت
0 0
2020-06-12 07:43

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 14
🔍 كيفيت:720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-06-12 07:43

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 14
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-06-19 09:21

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 15
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-06-19 09:21

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 16
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-06-26 09:49

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 17
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-06-26 09:49

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 17
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-06-26 09:53

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 18
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-06-26 09:53

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 17
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-06-26 09:54

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 18
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-06-28 19:19

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 19
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-06-28 19:19

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 19
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-06-30 23:19

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 20
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-06-30 23:19

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 20
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-07-12 23:03

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 21
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-07-12 23:03

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 21
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-07-14 08:21

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 22
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-07-14 08:21

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 22
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-07-27 11:52

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 23 پارت اول
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-07-27 11:52

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 23 پارت اول
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-07-27 11:53

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 23 پارت دوم
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-07-27 11:53

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 23 پارت دوم
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-07-27 11:54

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 24 پارت اول
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-07-27 11:54

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 24 پارت اول
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-07-27 11:56

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 24 پارت دوم
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-07-27 11:56

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 24 پارت دوم
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-07 18:50

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 25 پارت اول
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
1 0
2020-08-07 18:51

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 25 پارت اول
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-07 18:52

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 25 پارت دوم
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-07 18:52

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 25 پارت دوم
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-07 18:55

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 26 پارت اول
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-07 18:55

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 26 پارت اول
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞


https://superbot.me/filetobot/84c21912_2281696
0 0
2020-08-07 18:59

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 26 پارت دوم
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-07 18:59

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 26 پارت دوم
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-12 20:21

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 27 پارت اول
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-12 20:21

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 27 پارت اول
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-12 20:26

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 27 پارت دوم
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-12 20:26

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 27 پارت دوم
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-12 20:29

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 28 پارت اول
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-12 20:29

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 28 پارت اول
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-13 21:13

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 28 پارت دوم
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-13 21:13

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 28 پارت دوم
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-22 07:24

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 29 پارت اول
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-22 07:24

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 29 پارت اول
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-22 07:27

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 29 پارت دوم
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-22 07:27

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 29 پارت دوم
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-22 07:30

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 30 پارت اول
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-22 07:30

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 30 پارت اول
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-22 08:07

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 30 پارت دوم
🔍 كيفيت: 720p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0
2020-08-22 08:07

🎬 📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید


📺 برنامه: استعداد یابی عصر جدید
💿 فصل: 02
🎞 قسمت: 30 پارت دوم
🔍 كيفيت: 480p
#عصر_جدید
‏🎬 @VipMovies62🎞
0 0